X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Marka Tescili

AnasayfaMarka Tescili

Markanızı Artuklu Web ile koruyun, kimliğinizi güvence altına alın...

MARKA NEDİR?
Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir. 
Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır. 
Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır. 
Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. 
Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. 
Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. 
Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

GEREKLİ BELGELER
Marka tescili için başvurduğunuzda, işlemlerin başlaması için aşağıdaki belgelerin hemen bize ulaştırılması gerekir. Belgeleri bilgi@artukluweb.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
Marka sahibi ve adresi
Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi.

Marka örneği
Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği.

Özel Vekaletname
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki unvan aynı olmalıdır.
TESCİL PROSEDÜRLERİ
Başvurudan Önce Ön Araştırma
Marka tescil başvurusundan önce mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Bireysel olarak yapılan ön araştırma işlemleri sitemizin marka araştırma bölümünden ücretsiz olarak yapılabileceği gibi Türk Patent Enstitüsüne de dilekçe ile müracaat edilerek yapılabilir. Ön araştırma işleminde temel esas araştırmanın yapıldığı tarihten önce yayınlanmış markalar ile başvuru yapılmak istenen markanın bilgisayar ortamında karşılaştırılmasıdır. Yani başvuru yapılmak istenen markanın aynısının veya bir benzerinin yayınlanıp yayınlanmadığı (ve tescil edilip edilmediğini) araştırmak gerekir. Ön araştırma işlemi sonucunda elde edilen veriler için gerekli görüldüğü takdir de bir marka vekilinden tescil edilebilirlik yorumu alınmalıdır. Artuklu Web, bununla ilgili yorumlu marka araştırması ve daha detaylı bir marka değerlendirmesi olarak 360° marka analizi yapmaktadır. 
Başvuru ve Tescil İşlemleri
Marka başvuru yapıldığı itibaren tescil süresi ortalama olarak 15 aydır. Bu süre genel olarak başvuru ve Türk Patent Enstitüsü incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur. 
Başvuru ve İnceleme Aşaması;
Marka başvurudan itibaren ortalama 8-9 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa markanın yayınına resmi markalar bülteninde karar verir. Markanın Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca ilk değerlendirmesinden sonra tescil edilebilirlik kriterleri bakımından uygun olmayan veya kısmen uygun olmayan bir durum olursa Türk Patent Enstitüsü marka için "red veya kısmi red" kararı verebilir. Bu karara itiraz hakkı vardır.
Yayın Aşaması;
Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları markalar kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir. 
Tescil Aşaması;
Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 3-4 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.